mail      staff      

OUR SERVICES

We take advantage of our services and cooperation in the field:

PROJECTS RESEARCH
CONFERENCES TRAINING

 

COMMERCIAL OFFER

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

NEWSLETTER

Newsletter Technology and Quality Products

Number 1-2 from 2012

 

 

 

 

 

 


Read now

DYREKTOR INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA en

Łódź, 12.02.2019

 

DYREKTOR INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

miejsce pracy Łódź

 

 1. Badania naukowe i inne prace, w których będzie uczestniczył kandydat
 • Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu dziedziny inżynieryjno-technicznej;
 • Realizacja prac naukowo-badawczych w obszarze projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących innowacji produktowych oraz procesowych;
 • Opracowywanie innowacyjnych technologii, zgodne z zapobiegawczą koncepcją ochrony środowiska;
 • Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 • Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań;
 • Przygotowywanie raportów i publikacji naukowych;
 • Prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej, wynalazczości;
 • Uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach;
 • Prowadzenie badań stanowiących podstawy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

 

 1. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat
 • Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych lub chemicznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (min. 3 publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor IF, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports JCR);
 • Znajomość zagadnień dotyczących inżynierii materiałowej;
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym;
 • Udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych oraz międzynarodowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (w tym jako kierownik projektu);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzania analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i pracy w zespołach badawczych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dodatkowym atutem będzie staż pracy w laboratorium.

 

 1. Wymagane dokumenty 
 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego – prof. nadzw., dr hab. Arkadiusza Adamczyka,
 2. wypełnione zgłoszenie – Załącznik 1,
 3. kopia dowodu nadania tytułu zawodowego, stopnia lub tytułu naukowego,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy o Instytutach Badawczych z 30 kwietnia 2010 r.
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy.

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź lub dostarczyć do Sekretariatu Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na adiunkta”
 2. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 28.02.2019 r. Za termin zgłoszenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Instytutu.
 3. Planowany termin zatrudnienia: 01.04.2019 r.
 4. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego. 
 5. Instytut Przemysłu Skórzanego nie zapewnia mieszkania.

 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Katarzyna Ławińska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcie tel. (42) 2536102, e-mail k.lawinska@ips.lodz.pl 

Gallery