poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

DYREKTOR INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Łódź, 12.02.2019

 

DYREKTOR INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

miejsce pracy Łódź

 

 1. Badania naukowe i inne prace, w których będzie uczestniczył kandydat
 • Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu dziedziny inżynieryjno-technicznej;
 • Realizacja prac naukowo-badawczych w obszarze projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących innowacji produktowych oraz procesowych;
 • Opracowywanie innowacyjnych technologii, zgodne z zapobiegawczą koncepcją ochrony środowiska;
 • Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 • Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań;
 • Przygotowywanie raportów i publikacji naukowych;
 • Prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej, wynalazczości;
 • Uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach;
 • Prowadzenie badań stanowiących podstawy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

 

 1. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat
 • Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych lub chemicznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (min. 3 publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor IF, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports JCR);
 • Znajomość zagadnień dotyczących inżynierii materiałowej;
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym;
 • Udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych oraz międzynarodowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (w tym jako kierownik projektu);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzania analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i pracy w zespołach badawczych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dodatkowym atutem będzie staż pracy w laboratorium.

 

 1. Wymagane dokumenty 
 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego – prof. nadzw., dr hab. Arkadiusza Adamczyka,
 2. wypełnione zgłoszenie – Załącznik 1,
 3. kopia dowodu nadania tytułu zawodowego, stopnia lub tytułu naukowego,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy o Instytutach Badawczych z 30 kwietnia 2010 r.
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy.

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź lub dostarczyć do Sekretariatu Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na adiunkta”
 2. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 28.02.2019 r. Za termin zgłoszenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Instytutu.
 3. Planowany termin zatrudnienia: 01.04.2019 r.
 4. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego. 
 5. Instytut Przemysłu Skórzanego nie zapewnia mieszkania.

 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Katarzyna Ławińska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcie tel. (42) 2536102, e-mail k.lawinska@ips.lodz.pl 

Galeria