poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko Specjalisty badawczo - technicznego wraz z funkcją kierownika Zakładu Przemysłu Obuwniczego

 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73

poszukuje Specjalisty badawczo - technicznego wraz z funkcją kierownika Zakładu Przemysłu Obuwniczego (lok. Kraków)

    DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ścisłe i przyrodnicze

    DATA OGŁOSZENIA: 12.11.19

    TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.19                   

Do obowiązków kandydata będzie należało:

 • nadzór merytoryczny nad pracami prowadzonymi w Zakładzie i we współpracy z innymi zakładami i jednostkami naukowo-badawczymi Instytutu Sieci,
 • twórczy rozwój tematyki badawczej w kierunku umożliwiającym wypełnianie zobowiązań określonych w statucie i planach badawczych Instytutu Sieci oraz Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ,
 • pozyskiwanie  finansowania badań Zakładu ze źródeł zewnętrznych, takich jak: projekty badawcze NCN, NCBR, FNP, programy ramowe UE, zlecenia komercyjne, inne granty i projekty zamawiane bądź celowe;
 • Kierownik Zakładu zobowiązany będzie również do osobistego prowadzenia badań i rozwoju naukowego oraz prowadzenia działań zapewniających rozwój zawodowy podległej mu kadry,
 • ustalanie celów oraz priorytetów zespołu,
 • zarządzanie podległym zespołem w zakresie rozwoju.

 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • Posiada tytuł zawodowy magistra lub doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych  w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • dorobek naukowy w uprawianej dyscyplinie nauki, potwierdzony publikacjami w czasopismach naukowych,
 • osiągnięcia na polu działalności wdrożeniowej, patentowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenia dla kandydata:

 • doświadczenie w zakresie prac edytorskich tekstów naukowych i popularnonaukowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na innowacje, aktywne szukanie rozwiązań i usprawnień,
 • komunikatywność,

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydata:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego oraz zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby rekrutacji
 • nieprzekraczający 2 stron A4 autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, udziale w projektach badawczych, itd.,

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby rekrutacji:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ Instytut Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73 dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ Instytut Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73.
 3. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej celów, zakresów, podstaw i okresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących Panu/Pani związanych z tym praw.

.................................                                           ...............................

miejscowość, data                                               imię, nazwisko

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - zwanym RODO – informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej Administratorem) jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail ido@ips.lodz.pl.
 3. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • żądanie dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;
  • żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • żądanie usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania;
  • wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • przeniesienie Państwa danych osobowych;
  • zgłoszenie cofnięcia zgody;
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - zwanym RODO – informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej Administratorem) jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego z siedzibą

  w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail ido@ips.lodz.pl.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • zawieranie i realizacja umów;
  • utrzymywanie kontaktu oraz relacji z Państwem;
  • świadczenie usług, badań, realizacja zleceń;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji;
  • współpraca pomiędzy placówkami badawczymi;
  • prowadzenie działań marketingowych;
  • dochodzenie roszczeń, rozstrzyganie sporów;
  • rekrutacje i nabory na praktyki oraz staże;
  • archiwizacja;
  • wypełnienie obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega Administrator.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona;
  • adres zamieszkania lub pobytu – w przypadku realizacji usług / zleceń na rzecz osoby fizycznej;
  • adres korespondencyjny;
  • wykształcenie lub stopień naukowy;
  • funkcja / stanowisko pełnione w podmiocie, z którym Administrator współpracuje;
  • numer telefonu, adres e-mail;
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych i tylko w przypadku wyrażonej osobno zgody w określonych w zgodzie celach;
  • inne dane, które wynikają z zapisów umów i zleceń pomiędzy Administrator a Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują.
 5. Państwa dane przetwarzamy na podstawie:
  • udzielonych zgód;
  • wykonania umów i zleceń lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  • potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji nakładanych na Administratora przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane (np. realizacji usług i zleceń) a m.in.:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora zadaniami realizowanymi w jego imieniu;
  • podmiotom, instytutom i kontrahentom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane;
  • firmom pocztowym i kurierskim w celu korespondencji i przekazywania przesyłek do i od Państwa;
  • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W przypadku przekazania Państwa danych, dane przekazywane są zawsze na podstawie odpowiedniej umowy lub zapisów prawa przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz kontroli ze strony Administratora.

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, okresu na jaki została wyrażona zgoda, przepisów prawa i przyjętych regulacji oraz zgodnie z przepisami prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • żądanie dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;
  • żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • żądanie usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania;
  • wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • przeniesienie Państwa danych osobowych;
  • zgłoszenie cofnięcia zgody;
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Galeria